Telefon: 0257 434555 /Fax: 0257 434555 
Telefon programari: 0257 557553

Orar vizita : Luni- Vineri, 2 pm - 6 pm

 Sambata, 12 am - 6 pm

Comunicare du medicul curant :  Luni- Vineri, 1 pm - 2 pm 

 

Drepturi ale pacientului selectate din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului:

 

ART. 2

  Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.

ART. 2^1

  Pacienţii asiguraţi prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au dreptul la investigaţii gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul încadrării în grupul de risc sau

pe baza unei trimiteri de la medicul specialist.

ART. 3

  Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare.

ART. 4

  Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile,precum şi la modul de a le utiliza.

ART. 5

  (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

  (2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

ART. 6

  Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

ART. 7

  Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.

ART. 8

  Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

  Dacă pacientul nu este cetăţean român, informaţiile i se aduc la cunoştinţă într-o limbă de circulaţie internaţională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

ART. 9

  Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

ART. 10

  Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.

ART. 11

Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

ART. 12

  Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 şi 10, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului,

tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată.

ART. 13

  Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale

trebuie explicate pacientului.

ART. 14

Drepturi ale pacientului selectate din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului:

 

2

 

  Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul sa deducă acordul pacientului dintr-o exprimare

anterioară a voinţei acestuia.

ART. 15

  În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

ART. 16

  În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.

ART. 17

  (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este

declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

  (2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.

ART. 18

  Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a 

tratamentului cu care acesta este de acord.

ART. 19

  Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică

persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.

ART. 20

  Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi

evitării suspectării unei culpe medicale.

CAP. IV

  Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

ART. 21

  Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

ART. 22

  Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

ART. 23

  În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

ART. 24

  (1) Pacientul are acces la datele medicale personale.

  (2) Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii

pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie.

  (3) În situaţia în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul cu privire la informaţiile prevăzute la art. 21 şi a intervenit decesul acestuia, prin excepţie de la prevederile art. 22, aceste informaţii pot fi furnizate, la cerere, următoarelor persoane, în ordinea de mai jos:

 

Drepturi ale pacientului selectate din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului:

 

3

 

  a) soţului supravieţuitor;

  b) descendenţilor;

  c) ascendenţilor/tutorilor;

  d) rudelor în line colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

  (4) Situaţiile în care pacientul se află în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul,

conform prevederilor alin. (3), se reglementează prin normele de aplicare a legii.

  (5) Persoanele prevăzute la alin. (3) vor depune la conducerea unităţii sanitare o

declaraţie pe propria răspundere, potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

  (6) Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (5) se va publica drept anexă la normele de aplicare a legii.

ART. 25

  (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care aceasta imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile

acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

  (2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

  ART. 25^1

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 2.203 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în situaţia încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care distribuitorul de asigurări solicită supravieţuitorului de cancer informaţii şi documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menţinerea în asigurare, acesta are dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecţiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic. În cazul supravieţuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data încheierii protocolului oncologic.

  (2) Distribuitorii de asigurări au obligaţia de a înscrie dreptul prevăzut la alin. (1) în mod clar, concis, uşor de înţeles şi vizibil în acelaşi câmp vizual şi cu caractere de aceeaşi mărime în documentele prin care solicită informaţiile şi documentele în vederea evaluării riscului, sub sancţiunea nulităţii relative a contractului de asigurare.

  (3) În vederea asigurării respectării dreptului de a fi uitat, personalul medico-sanitar are obligaţia de a nu furniza distribuitorilor de asigurări informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1).

ART. 25^2

  La propunerea institutelor oncologice, prin normele de aplicare a legii, Ministerul Sănătăţii stabileşte termene reduse faţă de termenul prevăzut la art. 25^1 alin. (1), pe categorii de vârstă şi tipuri de afecţiuni oncologice ale supravieţuitorilor de cancer, pe baza datelor ştiinţifice privind progresele terapeutice.

ART. 26

  Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.

ART. 27

  Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.

ART. 28

  (1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului 

prevăzut la art. 26.

  (2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.

 

Drepturi ale pacientului selectate din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului:

 

4

 

  (3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de

riscuri.    

ART. 29

  (1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe

baza criteriilor medicale.

  (2) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului.

ART. 30

  (1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat. 

  (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii

extreme.

ART. 31

  Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

ART. 32

  Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura

posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial. 

ART. 33

  Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afară spitalului.

ART. 34

  (1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel

decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.

  (2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.

ART. 35

  (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

  (2) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

ART. 36

  Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

ART. 36^1

  Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neînregistrării naşterii sale în actele de stare civilă.

 

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Conform art. 219 din Legea Nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, asigurații au următoarele obligații:

a) Să respecte cu stricteţe tratamentul și indicaţiile medicului;

b) Să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

c) Să achite contribuţia datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, in condiţiile legii;

d) Să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, definite la art. 212 alin. (1).

Feedback

 

 CHESTIONAR FEEDBACK PACIENT

tabs

 

Statistici

3.png6.png9.png8.png9.png1.png
  • IP: 44.222.64.76
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

3
Online

Tuesday, 18 June 2024 01:23

 

Venit net

  Pentru a vizualiza veniturile nete

din unitatea noastra apasa aici.. Marturii

CONTACT 

© 2024 SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPALNAS
Back to Top